☰ Menu
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie

Czwartek 21.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ponowne wykorzystanie

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (tj. z dnia 28 czerwca 2019 r. - Dz.U. z 2019 r. poz. 1446) zwana dalej "Ustawą" definiuje pojęcie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

 

Art 2 Ustawy: "Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami”, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona."

 

Sposób udostępnienia

Udostępnianie lub przekazywanie informacji sektora publicznego będącej w posiadaniu WORD Szczecin w celu ponownego wykorzystywania następuje poprzez:

 • udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej WORD Szczecin,
 • udostępnienie na stronie WORD Szczecin https://word.szczecin.pl
 • przekazywanie na wniosek zainteresowanego o ponowne wykorzystywanie.

Warunki udostępnienia

 1. Zgodnie z art. 1 Ustawy Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie jako "podmiot zobowiązany" określa warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej.
 2. W przypadku informacji udostępnianych przez WORD Szczecin w BIP lub na stronie internetowej, zasady te są następujące:
  • obowiązek umieszczenia informacji o źródle pozyskania informacji publicznej
  • obowiązek informowania o czasie wytworzenia i pozyskania informacji
  • obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej
  • ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego w taki sposób, aby nie wprowadzać odbiorców w błąd
  • WORD Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji przez podmioty uprawnione.
 3. W przypadku informacji udostępniancyh przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie na wniosek, warunki określane są odrębnie dla każdego wniosku i przekazywane wnioskodawcy.

Opłaty

 1. Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.
 2. WORD Szczecin może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie przekazane na wniosek, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 3. Nakładając opłatę uwzględnia się:
  • koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii;
  • koszty elektronicznych nośników danych;
  • koszty pracy dodatkowej;
  • koszty przekazania informacji publicznej (np. koszty przesyłki).
 4. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Wniosek

 1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie, wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:
  • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej WORD Szczecin;
  • została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1) i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne
  • wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
  • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 2. Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w Ustawie. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Terminy

 1. Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
 2. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, zawiadamia się w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, wniosek zostanie rozpatrzony, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Środki prawne

 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, może w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić WORD Szczecin o przyjęciu oferty.
 2. W przypadku otrzymania sprzeciwu WORD Szczecin, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
 3. W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
Wytworzył:
Paweł Styczewski
Udostępnił:
Styczewski Paweł
(2016-10-06 14:01:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Styczewski Paweł
(2021-04-15 10:42:16)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 82605