☰ Menu
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie
Herb Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie

Środa 11.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ponowne wykorzystanie

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352) zwana dalej "Ustawą" definiuje pojęcie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

 

Art 2 Ustawy: "Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami”, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona."

 

Sposób udostępnienia

Udostępnianie lub przekazywanie informacji sektora publicznego będącej w posiadaniu WORD Szczecin w celu ponownego wykorzystywania następuje poprzez:

 • udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej WORD Szczecin,

 • udostępnienie na stronie WORD Szczecin http://word.szczecin.pl

 • przekazywanie na wniosek zainteresowanego o ponowne wykorzystywanie.

 

Warunki udostępnienia

1. Zgodnie z art. 1 Ustawy Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie jako "podmiot zobowiązany" określa warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

 

2. W przypadku informacji udostępnianych przez WORD Szczecin w BIP lub na stronie

internetowej, zasady te są następujące:

 • obowiązek umieszczenia informacji o źródle pozyskania informacji publicznej

 • obowiązek informowania o czasie wytworzenia i pozyskania informacji

 • obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej

 • ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego w taki sposób, aby nie wprowadzać odbiorców w błąd

 • WORD Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji przez podmioty uprawnione.

 

3. W przypadku informacji udostępniancyh przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie na wniosek, warunki określane są odrębnie dla każdego wniosku i przekazywane wnioskodawcy.

 

Opłaty

1. Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

 

2. WORD Szczecin może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie przekazane na wniosek, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

 

3.Nakładając opłatę uwzględnia się:

 • koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii;

 • koszty elektronicznych nośników danych;

 • koszty pracy dodatkowej;

 • koszty przekazania informacji publicznej (np. koszty przesyłki).

 

4. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

 

Wniosek

1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie, wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej WORD Szczecin;

 • została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1) i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne

 • wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;

 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;

 

2. Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w Ustawie. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Terminy

1. Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

2. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, zawiadamia się w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, wniosek zostanie rozpatrzony, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Środki prawne

1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, może w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić WORD Szczecin o przyjęciu oferty.

 

2. W przypadku otrzymania sprzeciwu WORD Szczecin, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

 

3. W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X