☰ Menu
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie
Herb Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie

Środa 11.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Klauzula informacyjna RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujmy, iż:
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Golisza 10B, 71-682 Szczecin.
Inspektorem ochrony danych jest Dagmara Witków, wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych należy zgłaszać do niego:
w formie pisemnej na adres: Inspektor Ochrony Danych WORD Szczecin, ul. Golisza 10B, 71-682 Szczecin
w formie elektronicznej na adres e-mail: iod@word.szczecin.pl
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
Przysługuje Pani/Panu, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
dalsza część klauzul informacyjnych przeznaczona jest dla poszczególnych kategorii osób, których dane przetwarzane są w WORD Szczecin
 
Klauzula informacyjna dla kandydatów na kierowców i kierowców przystępujących do egzaminu państwowego na prawo jazdy
 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzania procesu egzaminowania - podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego (art.6 ust. 1 lit.c RODO)
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W razie niepodania danych osobowych w zakresie wymaganym poniższymi aktami normatywnymi:
?Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
Ustawa z dnia 5 stycznia 20111 r. o kierujących pojazdami
Akty wykonawcze do ww. Ustaw
WORD nie będzie mógł zrealizować procesu egzaminowania.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne WORD w celu obsługi procesu egzaminowania oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Ośrodka – na mocy stosownych umów powierzenia danych osobowych, a także podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, operatorzy pocztowi oraz banki w zakresie realizacji płatności.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji czynności procesu egzaminowania na prawo jazdy i przez czas określony przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości i podatkowymi, instrukcją archiwizacyjną uzgodnioną z Archiwum Państwowym.
Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w kursach i szkoleniach
 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzania procesu szkolenia - podstawą prawną przetwarzania danych jest, w zależności od rodzaju szkolenia art.6 ust. 1 lit.a RODO, art.6 ust. 1 lit.b RODO, art.6 ust. 1 lit.c RODO
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty dostarczające i wspierające system teleinformatyczny WORD w celu obsługi procesu szkolenia oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Ośrodka – na mocy stosownych umów powierzenia danych osobowych, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny dla realizacji czynności procesu szkolenia i przez czas określony przepisy prawa, w tym przepisami o rachunkowości i podatkowymi, instrukcją archiwizacyjną uzgodnioną z Archiwum Państwowym.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zależności od rodzaju szkolenia jest wymogiem ustawowym lub dobrowolne. W razie nie podania wymaganych danych WORD nie będzie mógł zrealizować procesu szkolenia.
 
 
Klauzula informacyjna w związku z wykorzystywaniem systemu monitoringu budynku i jego otoczenia
 
Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zawiązku z art. 60a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu automatycznego nadpisywania, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy, z wyjątkiem sytuacji w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.
Klauzula informacyjna dla osób fizycznych znajdujących się w bazie CEIDG uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego do którego stosuje się przepisy Ustawy – Prawo zamówień publicznych jaki i do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zebrania ofert, dokonania wyboru oferty, udzielenia zamówienia oraz rozliczenia transakcji - podstawą prawną przetwarzania danych jest art.6 ust. 1 lit. b i c RODO
Pana/Pani dane pozyskane będą bezpośrednio od Pana/Pani oraz z ogólnodostępnej centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Ośrodka – na mocy stosownych umów powierzenia danych osobowych, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisy prawa, w tym przepisami o rachunkowości i podatkowymi, ustawa Prawo zamówień publicznych, instrukcją archiwizacyjną uzgodnioną z Archiwum Państwowym.
Wytworzył:
Dagmara Witków
Udostępnił:
Paweł Styczewski
(2018-09-05 09:11:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Styczewski
(2018-09-05 09:20:30)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X